Logo obrázek

Pravidla

Obecná pravidla

 

 • Účastníci mladší 15-ti let se mohou zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce a doprovodem
 • Účastník startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby
 • Účastník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (s veškerými důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo odložit start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhodu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním
 • Všechny účastníky žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení z budoucích akcí tohoto závodu
 • Účastník souhlasí s uveřejněním na webových stránkách foto a video materiálu pořízeného v průběhu závodu a nebude po pořadateli požadovat žádnou peněžní ani jinou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

Závod

 

 • Účastník může být vyloučen z závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatele a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce trati kolečkové brusle, koloběžky, jízdní kola či jiné jízdní prostředky
 • Je zakázáno jakkoli zkracovat či upravovat trasu závodu.
 • Do prostoru startu a cíle je dovolen vstup se zvířaty
 • Poradatel závodu zajišťuje v místě startu a cíle úschovnu věcí a převlékárnu
 • Poradatel závodu neručí za odložené věci
 • Občerstvení pro účastníky závodu bude podáváno na trati a v cíli
 • Pokud účastník během závodu odstoupí, je povinen informovat o tom pořadatele, nejlépe formou SMS nebo telefonicky. Popřípadě na jedné z živých kontrol.

 

 

 

Registrace

 

 • Závodu na trasách 50 a 30 km se mohou účastnit pouze on-line řádně zaregistrovaní účastníci, i mladší 18 let
 • Závodu na trase 100 km se mohou účastnit pouze on-line řádně zaregistrovaní účastníci a starší 18 let
 • Registrace bude probíhat on-line na webových stránkách závodu
 • Každý účastník odesláním on-line přihlašovacího formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit
 • Registrace bude platná až po jejím zaplacení, připsáním určené peněžní částky na účet pořadatele v plné výši
 • Registrace, která nebude zaplacená do 10 dnů, se automaticky bez náhrady ruší
 • Informace pro zaplacení budou neprodleně odeslány na zadanou e-mailovou adresu účastníka
 • Registrace v den závodu je možná jen v omezených případech, volné kapacity závodu a za zvýšené startovné. O záměru registrace na startu je vhodné informovat pořadatele předem.
 • Zahraniční účastníci mohou uhradit poplatek hotově na startu při akreditaci
 • Zahraniční účastníci hradí poplatek v české měně v Kč, platba je možná i v eurech ?
 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný
 • Registrační poplatek je možno převést na jinou osobu, která se účastní závodu bez ohledu na kategorii
 • Změny v registracích jsou možné pouze do 10 pracovních dní před startem závodu. Poté již změna nebude možná

Povinná výbava

 

 • Plně nabitý funkční mobilní telefon
 • Funkční čelovka nebo baterka pro trasu 100 km. Velmi doporučujeme i pomalejším účastníkům trasy 50 km.
 • Vlastní kelímek nebo hrnek na nalévané tekutiny (šetříme přírodu)
 • Náramek s čárovým kódem

 

Doporucená výbava

 

 • Trekové hole
 • Hydrokoloidní náplasti na puchýře
 • NRC alu fólie proti prochladnutí
 • Náhradní alkalické baterie do čelovky
 • Peněžní hotovost
 • Pružné obinadlo
 • Lékařská bílá vazelína
 • Náhradní pono?ky
 • Vlastní podrobná mapa

Startovní balícek

 

 • Startovní balíčky si účastníci mohou vyzvednout v den konání závodu v zázemí startu a cíle, v registračním stanu
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
 • Startovní čísla nebudou vydána, každý účastník si pamatuje své startovní číslo ze startovní listiny
 • Startovní balíček obsahuje náramek s čárovým kódem pro měření času, který má účastník po dobu konání závodu připnutý na ruce.
 • Startovní balíček obsahuje:

  • poukázku na jídlo a poukázky na pití v cíli
  • stručný itinerář trasy s vyznačenými kontrolními body
  • kontrolní kartu pro označování průchodu kontrolními body
  • účastnické tričko (pokud bylo objednáno při registraci)
  • drobné propagační předměty od partnerů (pokud budou dodány)

 

 

Výsledky

 

 • Vyhodnocení budou nejrychlejší tři muži a ženy na každé trase. V kategorii dogtrekking budou vyhlášeni tři nejrychlejší účastníci se psem bez rozdílu kategorií běžce na trasách 50 a 30 km.
 • Vyhodnocené budou trasy 100, 50 a 30 km
 • Neoficiální výsledky závodu budou zveřejňovány průběžně on-line na webových stránkách závodu
 • Oficiální výsledky budou zveřejněny na webu do 48 hodin po ukončení závodu
 • Časy průchodu jednotlivými kontrolami a v cíli budou zaznamenávány pořadatelem načtením čárového kódu na náramku účastníka.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kategorie nevyhlásit, pokud bude méně než 5 účastníků

 

 

 

 

Ceny

 

 • Vítězové soutěžních kategorií obdrží diplomy a drobné ceny
 • Ceny pro vítěze jsou zajištěny pro první tři v každé kategorii
 • Předání cen je podmíněno osobní účastí na vyhlášení vítězů po skončení závodu
 • Ceny nejsou právně vymahatelné
 • Nevyzvednutá ocenění propadají ve prospěch pořadatele
 • Pořadatelé vyhlásí i nejrychlejší tři účastníky dogtrekkingu na trasách 50 km a 30 km bez rozdílu kategorie běžce.

 

 

 

 

 

Reklamace

 

 • Reklamovat výsledek lze nejpozději do 5 kalendářních dní od ukončení závodu na e-mailové adrese pořadatele.

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím na záložku zobrazíte upřesňující informace.